# 770/2019 Zaključena

Podnesena: 11-06-2019 10:20:13
Podnio: Veselin Tošković
Tekst prijave: Zlatica, iza nove škole, nema prilaz kući, nema puta a sve je po DUP-u. Platio sam uredno komunalije i građevinsku dozvolu, a ljudi bespravno grade i ja nemam prilaza. Kada će mi problem biti riješen?
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Nije navedeno

Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o.

Lista odgovora

12-06-2019 14:31:03
Za parcele UP 275 i UP 276a je sa Glavnim gradom zaključen Ugovor o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta 14. marta 2011. godine. U cilju komunalnog opremanja pokrenut je postupak eksproprijacije. Elaborat eksproprijacije je urađen po tada važećem DUP-u “Murtovina” (1990.godine) i 28. aprila 2014. godine je dostavljen Direkciji za imovinu koja je pokrenula postupak eksproprijacija nepokretnosti od fizičkih lica. Prilikom rešavanja imovinsko – pravnih odnosa, po informaciji koju smo dobili od Direkcije za imovinu, nastao je problem sa pojedinim vlasnicima zemljišta što je uzrokovalo nemogućnost opremanja lokacije u doglednom periodu. Obzirom na usvojeni plan šire teritorijalne cjeline (PUP), donijeta je Odluka o izradi izmjena i dopuna DUP-a “Murtovina” (01-031/14-2459 od 04.04.2014.godine), nakon čega je početkom 2016.godine ugovorena izrada izmjena i dopuna predmetnog planskog dokumenta. Tokom izrade plana izmijenjeno je saobraćajno rešenje koje je bitno uticalo na rešenje prilaza objektu G-dina Toškovića kao i na urađeni Elaborat eksproprijacije. Uvidom u problematiku i na zahtjev G-dina Toškovića izvršena je korekcija saobraćajnog rešenja, tj. planirana je saobraćajnica koja je jednim svojim dijelom kolsko-pješačka a drugim kolska. Po usvajanju planskog dokumenta, 27. decembra 2018.godine, pokrenuta je procedura za izradu Glavnog projekta kako bi se obezbijedio kolski prilaz navedenim urbanističkim parcelama. Izrada projekta je ugovorena sa preduzećem za Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja iz Podgorce, a rok za izradu je 15 radnih dana. Nakon predaje pozitivno revidovanog projekta i nakon riješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pristupiće se izvođenju radova.