# 00330 Zaključena

Podnesena: 08-04-2015 14:07:50
Podnio: Milan Krković
Tekst prijave: Poštovani, Kome se mogu obratiti po pitanja sporne situacije koju imam sa komunalnom inspekcijom po pitanju našeg problema i prijava? Ko je nadzorni organ za rad Komunalne inspekcije?
Način obavještenja: telefon,email
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna policija

Lista odgovora

09-04-2015 07:58:10
U drugostepenom postupku u upravnim stvarima u zavisnosti od prirode upravne stvari odlučuju: Glavni administrator Glavnog grada ,Komisija za žalbe Glavnog grada i MInistarstvo unutrašnjih poslova -Direktorat za bezbjedonosno zaštitne poslove i nadzor.Kontrolu zakonitosti rada Komunalne policije vrši Glavni administrator Glavnog grada.Inspekcijski nadzor nad radom Komunalne policije vrši MInistarstvo unutrašnjih poslova -Direktorat za državnu upravu i lokalnu samoupravu Direkcija za inspekcijski nadzor Upravna inspekcija.